Regulamin akcji "0% PROWIZJI" - od Kupującego

Aktulaności

Regulamin akcji „0% PROWIZJI” - od Kupującego, organizowanej przez Metrohome24.

 

 

I. Postanowienia Ogólne

Regulamin określa zasady i przebieg akcji „0% PROWIZJI" - od Kupującego (dalej: „Akcja”) organizowanej przez firmę Metrohome24 Biuro Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wańkowicza 7 lok U1, wpisaną do rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydent M. St. Warszawy pod numerem 432530, NIP 951 249 62 62, REGON 38527329000000, KRS: 0000822114 (dalej: „Organizator”).

Zasięg terytorialny „Akcji” obejmuje terytorium całej Polski.


II. Czas trwania „Akcji”:

„Akcja” trwa od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

III. Warunki uczestnictwa:

Status uczestnika „Akcji”  uzyskuje osoba, która w okresie obowiązywania „Akcji”, za pośrednictwem Organizatora nabędzie nieruchomość objętą „Akcją” (dalej: „Uczestnik”).
Udział w „Akcji” nie jest limitowany, tj. dany Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z niej dowolną ilość razy w okresie jej obowiązywania.

Każdy Uczestnik „Akcji” zobowiązany jest do zapoznania się z jej warunkami, przedstawionymi w niniejszym Regulaminie.

IV. Zasady „Akcji”:

„Akcją” objęte są jedynie wybrane oferty nieruchomości opatrzone symbolem „0% PROWIZJI" - od Kupującego.

Z uwagi na fakt, że w ramach „Akcji”, prowizję należną Organizatorowi w całości pokrywa strona sprzedająca nieruchomość, Uczestnik nabywa nieruchomość włączoną do „Akcji” bez uiszczenia prowizji.

Uczestnik zainteresowany zakupem nieruchomości, która jest objęta „Akcją” nie ponosi wobec Organizatora żadnych kosztów związanych z zakupem nieruchomości. Dla uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że dla potrzeb niniejszego Regulaminu, przez zakup nieruchomości rozumie się podpisanie umowy ostatecznej sprzedaży lub umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości włączonej do „Akcji” w terminie do 30 dni od dnia prezentacji nieruchomości, która to data potwierdzona jest dokumentem "POTWIERDZENIE OGLĄDANIA NIERUCHOMOŚCI" z symbolem 0% prowizji umieszczonym przy adresie nieruchomości objętej "Akcją”.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości ofert nieruchomości włączonych do „Akcji”, łącznie z możliwością objęcia „Akcją” wszelkich nieruchomości oferowanych przez Organizatora.

V. Postanowienia końcowe

Regulamin „Akcji” znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora, jest przedstawiany klientom w związku z świadczeniem usług związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami jak również znajduje się na stronie internetowej www.metrohome24.pl. 
Niezbędnym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z „Akcji” jest przekazanie Organizatorowi danych osobowych. Organizator, jako Administrator danych osobowych Uczestników „Akcji” zapewnia, że przetwarzanie ww. danych osobowych następuje z poszanowaniem ustawy o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ma prawo do ich poprawiania jak również żądania usunięcia danych osobowych w dowolnym czasie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.