REGULAMIN
OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU INTERNETOWEGO METROHOME24.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego Metrohome24” określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z serwisu o nazwie "Metrohome24", w ramach którego Metrohome24 zamieszcza informacje dotyczące tematyki nieruchomości i finansów.
II. DEFINICJE
Użyte w "Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego Metrohome24" sformułowania oznaczają: Metrohome24 - firmę Metrohome24 Biuro Nieruchomości Anna Żórawska z siedzibą w Warszawie (02-796), ulica Wąwozowa 2 lok 1/A, wpisaną do rejestru działalności gospodarczych nr 432530 , REGON: 016064625, NIP 526-101-03-94 będącą twórcą oraz właścicielem praw do serwisu tematycznego, uprawnioną do dysponowania jego zasobami.
Serwis - serwis tematyczny Metrohome24, poświęcony tematyce nieruchomości oraz finansów.
Zasoby serwisu - udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych "Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego Metrohome24", materiały obejmujące w szczególności informacje, ogłoszenia o pracy, artykuły oraz formularze kontaktowe Użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny.
Serwis informacyjny - zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.
Użytkownik - osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU
1. Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu.
IV. ZOBOWIĄZANIA METROHOME24
Metrohome24 zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony. V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych "Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego Metrohome24”.
2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1. Metrohome24 oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Metrohome24 nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Serwisie tekstów.
3. Metrohome24 nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), po podaniu danych przed zawarciem umowy.
2. Dane przetwarzane są w celach kontaktowych, statystycznych i archiwizacyjnych. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest również w celu związanym z doradztwem finansowym polegającym na pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej.
3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Metrohome24 Biuro Nieruchomości Anna Żórawska, ul. Wąwozowa 2 lok. 1/A 02-796 Warszawa.
4. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 2. W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.
3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Metrohome24 oraz na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
4. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
5. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Metrohome24 zgłoszonego do reklamacji
zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji. 6. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
7. W przypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd gospodarczy.