Regulamin akcji „0% PROWIZJI” - od Najmującego

Aktulaności

Regulamin akcji „0% PROWIZJI” - od Najmującego, organizowanej przez Metrohome24


I. Postanowienia Ogólne:

Regulamin określa zasady i przebieg akcji „0% PROWIZJI" - od Najmującego (dalej: „Akcja”) organizowanej przez firmę Metrohome24 Biuro Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wańkowicza 7 lokal U1, wpisaną do rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydent M. St. Warszawy pod numerem 432530, NIP 951 249 62 62, REGON 38527329000000, KRS: 0000822114 (dalej: „Organizator”).

Zasięg terytorialny „Akcji” obejmuje terytorium całej Polski.

II. Czas trwania „Akcji”:

„Akcja” trwa od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

III. Warunki uczestnictwa:
Status uczestnika „Akcji”  uzyskuje osoba, która w okresie obowiązywania „Akcji”, za pośrednictwem Organizatora najmie nieruchomość objętą „Akcją” (dalej: „Uczestnik”).
Udział w „Akcji” nie jest limitowany, tj. dany Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z niej dowolną ilość razy w okresie jej obowiązywania.
Każdy Uczestnik „Akcji” zobowiązany jest do zapoznania się z jej warunkami, przedstawionymi w niniejszym Regulaminie.

IV. Zasady „Akcji”:
„Akcją” objęte są jedynie wybrane oferty nieruchomości opatrzone symbolem „0% PROWIZJI".
Z uwagi na fakt, że w ramach „Akcji”, prowizję należną Organizatorowi w całości pokrywa strona wynajmująca nieruchomość, Uczestnik najmuje nieruchomość włączoną do „Akcji” bez uiszczenia prowizji.
Uczestnik zainteresowany najmem nieruchomości, która jest objęta „Akcją” nie ponosi wobec Organizatora żadnych kosztów związanych z najmem nieruchomości. Dla uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że dla potrzeb niniejszego Regulaminu, przez najem nieruchomości rozumie się podpisanie umowy najmu nieruchomości włączonej do „Akcji”.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości ofert nieruchomości włączonych do „Akcji”, łącznie z możliwością objęcia „Akcją” wszelkich nieruchomości oferowanych przez Organizatora.

V. Postanowienia końcowe
Regulamin „Akcji” znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora, jest przedstawiany klientom w związku z świadczeniem usług związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami jak również znajduje się na stronie internetowej www.metrohome24.pl.
Niezbędnym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z „Akcji” jest przekazanie Organizatorowi danych osobowych. Organizator, jako Administrator danych osobowych Uczestników „Akcji” zapewnia, że przetwarzanie ww. danych osobowych następuje z poszanowaniem ustawy o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ma prawo do ich poprawiania jak również żądania usunięcia danych osobowych w dowolnym czasie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.