Regulamin akcji: „0% PROWIZJI" - od Kupującego, z pralką w prezencie organizowanej przez Metrohome24.


I. Postanowienia Ogólne:
Regulamin określa zasady i przebieg akcji „0% PROWIZJI" - od Kupującego, z pralką w prezencie (dalej: „Akcja”) organizowanej przez firmę Metrohome24 Biuro Nieruchomości Anna Żórawska z siedzibą w Warszawie, Al. Wyścigowa 4 lok. C-U5, wpisaną do rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydent M. St. Warszawy pod numerem 432530, NIP 526-101-03-94, REGON 016064625 (dalej: „Organizator”).
Zasięg terytorialny „Akcji” obejmuje terytorium całej Polski.
II. Czas trwania „Akcji”:
„Akcja” trwa od dnia 1 grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
III. Warunki uczestnictwa:
Status uczestnika „Akcji” uzyskuje osoba, która w okresie obowiązywania „Akcji”, za pośrednictwem Organizatora nabędzie w terminie 4 (czterech) miesięcy od daty zawarcia umowy pośrednictwa, nieruchomość objętą „Akcją” (dalej: „Uczestnik”).
Udział w „Akcji” nie jest limitowany, tj. dany Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z niej dowolną ilość razy w okresie jej obowiązywania.
Każdy Uczestnik „Akcji” zobowiązany jest do zapoznania się z jej warunkami, przedstawionymi w niniejszym Regulaminie.
IV. Zasady „Akcji”:
„Akcją” objęte są jedynie wybrane oferty nieruchomości opatrzone symbolem „0% PROWIZJI" - od Kupującego, z pralką w prezencie. Uczestnik nabywa nieruchomość włączoną do „Akcji” bez uiszczenia prowizji i otrzymuje w prezencie pralkę.
Uczestnik zainteresowany zakupem nieruchomości, która jest objęta „Akcją” nie ponosi wobec Organizatora żadnych kosztów związanych z zakupem nieruchomości. Dla uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że dla potrzeb niniejszego Regulaminu, przez zakup nieruchomości rozumie się podpisanie umowy ostatecznej sprzedaży nieruchomości włączonej do „Akcji” w okresie 4 (czterech) miesięcy od dnia zawarcia umowy pośrednictwa.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości ofert nieruchomości włączonych do „Akcji”, łącznie z możliwością objęcia „Akcją” wszelkich nieruchomości oferowanych przez Organizatora.
Uczestnikowi służy jedynie prawo wyboru pojemności wsadu pralki od 4 do 6 kg, którą to informację zgłasza przy zawarciu umowy pośrednictwa z Metrohome24. Marki pralek biorące udział w promocji to Amica, Indesit, Elektrolux, Candy, Whirpool, Polar, Sharp, Samsung, Hotpoint-Ariston, Panasonic. Pralka jest urządzeniem nowym z dołączoną gwarancją sprzedawcy lub producenta. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ww. marek pralek w okresie "Akcji".
Pralka będzie dostarczona na koszt Organizatora pod budynek ale nie będzie podłączona ani wniesiona, chyba że Organizator zadecyduje inaczej. Dostarczenie pralki nastąpi w terminie 7 dni roboczych od sporządzenia protokołu zdawczo- odbiorczego zakupionej nieruchomości. Protokół sporządzony zostanie w obecności pracownika Metrohome24 na stosownych drukach.
Warunkiem wydania pralki jest zawarcie umowy pośrednictwa z Metrohome24, nabycie nieruchomości objętej "Akcją" w terminie 4 (czterech) miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy pośrednictwa jak i podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego zakupionej nieruchomości. Organizator dla celów identyfikacji osób biorących udział w promocji wydaje stosowne potwierdzenie tego faktu. Odbiór pralki zostanie odnotowany (pisemnie potwierdzony) przez obie strony na dokumencie identyfikacji.
V. Postanowienia końcowe:
Regulamin „Akcji” znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora, jest przedstawiany klientom w związku z świadczeniem usług związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami jak również znajduje się na stronie internetowej www.metrohome24.pl.
Niezbędnym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z „Akcji” jest przekazanie Organizatorowi danych osobowych. Organizator, jako Administrator danych osobowych Uczestników „Akcji” zapewnia, że przetwarzanie ww. danych osobowych następuje z poszanowaniem ustawy o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ma prawo do ich poprawiania jak również żądania usunięcia danych osobowych w dowolnym czasie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego art. 919-921kc.